بررسی دامنه

جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.asia 1 520,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
.com 1 400,000ریال 400,000ریال 400,000ریال
.net 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.org 1 520,000ریال 520,000ریال 520,000ریال
.biz 1 420,000ریال 420,000ریال 420,000ریال
.mobi 1 520,000ریال 520,000ریال 520,000ریال
.info 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
.pro 1 580,000ریال 580,000ریال 580,000ریال
.space 1 280,000ریال 280,000ریال 280,000ریال
.us 1 350,000ریال 350,000ریال 350,000ریال
.co 1 950,000ریال 950,000ریال 950,000ریال
.ca 1 1,150,000ریال 1,150,000ریال 1,150,000ریال
.city 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
.me 1 350,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
.pw 1 340,000ریال 360,000ریال 360,000ریال
.in 1 200,000ریال 360,000ریال 360,000ریال
.xyz 1 170,000ریال 410,000ریال 410,000ریال
.life 1 970,000ریال 970,000ریال 970,000ریال
.click 1 300,000ریال 300,000ریال 300,000ریال